ONNIMANNIN ARVOT

O Lapsi saa olla lapsi

N Pieni, tuttu lapsiryhmä

N Pitkäaikainen, pätevä ja sitoutunut henkilökunta

I Viihtyisät, turvalliset ja kodinomaiset tilat luontopolkujen äärellä

M Painotuksena ilmaisu- ja vuorovaikutustaidot

A Monipuolista taidekasvatusta

N Itsetehdyt laadukkaat aamu- ja välipalat

N Pysyvät ihmissuhteet

I Yhteisöllisyys

VARHAIS­KASVATUS­SUUNNITELMA

Lastentalo Onnimannin varhais­kasvatus perustuu valta­kunnallisiin varhais­kasvatus­suunnitelman perusteisiin sekä Espoon varhais­kasvatus­suunnitelmaan. Johto­ajatuksenamme on, että lapsuus sinällään on arvokas aikakausi ja sitä tulee vaalia. Lapsi huomioidaan Onnimannissa yksilönä ja hänen ajatuksiaan, tunteitaan ja toimintaansa arvostetaan.

Lapsella on oikeus lapsentahtiseen ja oman itsensä näköiseen lapsuuteen! Yksilöllisen ja aidon lapsen kohtaamisen vastapainona päiväkotimme toiminnassa korostuvat lasten osallisuus ja yhdessä tekeminen, yhteinen leikki, ryhmä- ja kaveri­taitojen harjoittelu sekä yleisesti ottaen muiden ihmisten huomioiminen ja kauniit käytöstavat.

KIELTEN RIKAS MAAILMA

Valta­kunnallisen varhais­kasvatus­suunnitelman mukaisesti varhais­kasvatuksen tehtävänä on vahvistaa lasten kielellisten taitojen, valmiuksien sekä kielellisen identiteetin kehit­tymistä. Onnimannissa pidämme äidinkielen merkitystä ensi­arvoisen tärkeänä. Panostamme varhais­kasvatus­toimin­nassamme rikkaaseen ja vivah­teikkaaseen kieleen, vuoro­vaikutukseen ja kieli­ympäristöön. Lapsia totutetaan jo pienestä pitäen kertomaan ajatuksistaan, tunteistaan, mieli­piteistään, kokemuksistaan ja päätelmistään sekä taidoistaan ja oppimisestaan. Lasten kanssa opetellaan kertomista, kuuntelemista ja puheen vuorottelua. Onnimannissa luemme paljon moni­puolista kirjallisuutta: satuja, jatko­kertomuksia, runoja, loruja, riimejä sekä tieto­kirjallisuutta. Lisäksi kielellisiä taitoja kehitetään mm. musiikin, draaman, sadutuksen ja kielellä leikittelyn avulla.

ILMAISUN MONET MUODOT

Onnimannissa lapsi otetaan vastaan yksilönä. Pyrimme luomaan turvallisen vuoro­vaikutus­ilmapiirin, jossa kaikkien lasten on helppoa ja luontevaa ilmaista omia ajatuksiaan, tunteitaan ja tarpeitaan. Kasvattajien tehtävänä on oivaltaa, mikä on jokaiselle lapselle ominainen ilmaisutapa ja tukea lapsen tutustumista erilaisiin ilmaisu­muotoihin. Tämän takia musiikki-, draama- ja kuvataide­kasvatus sekä sanataide ja liikunta eri muodoissa ovat tärkeitä toimintamme kulmakiviä.

TUTKIN JA TOIMIN

Onnimannissa opettelemme yhdessä tutkimaan ja toimimaan ympäröivässä luonnossa sekä rakennetussa ympäristössä. Onnimannissa kunnioitamme luontoa ja harjoittelemme kestävän elämäntavan taitoja. Kasvattajien tärkeänä tehtävänä on opettaa lapset havainnoimaan ympäröivää maailmaa sekä jäsentämään ja ymmär­tämään saatua tietoa. Lasten matemaattisia valmiuksia kehitetään erilaisten aikuisten ohjaamien leikkien ja pelien avulla. Kasvattajien tehtävänä on tukea lasten luontaista uteliaisuutta ja oppimisen iloa.

MINÄ JA MEIDÄN YHTEISÖMME

Kun lapsi aloittaa taipaleensa Onni­mannissa, on kasvat­tajien ensimmäinen tehtävä tutustua lapsen perheeseen, jotta osaamme oivaltaa, minkälaisesta ympä­ristöstä lapsi tulee päiväkoti­maailmaan. Tästä lähdemme rakentamaan lapsen suhdetta Onnimanni­kavereihin ja -aikuisiin. Pikkuhiljaa lapsi kasvaa osaksi Onnimannin yhteisöä, jossa ovat osallisina niin lapset, vanhemmat kuin henkilö­kunta. Onnimannissa luomme vahvan me-hengen ja Onnimanni­poppoon, jonka jokainen jäsen on kaikille muille tärkeä. Ryhmässä toimiminen, hyvät kaveri­taidot ja kauniit käytös­tavat ovat Onnimannissa tärkeitä arvoja. Näiden taitojen oppimiseen panostamme, jotta lapsi aikanaan esi­opetukseen tai kouluun siirtyessä on saanut itsestään runsaasti positiivisia kokemuksia niin kaverina kuin ryhmän jäsenenä.

KASVAN, LIIKUN JA KEHITYN

Onnimannissa pieni lapsi saa kasvaa ja kehittyä omaan tahtiinsa tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Lapsia tuetaan pikkuhiljaa omatoimisuuteen ja osallisuuteen. Terveellinen elämäntapa tulee Onnimannisarjessa lapselle tutuksi. Aterioilla maistelemme monipuolista, maukasta ruokaa. Lepohetkillä lapset lepäävät tai nukkuvat oman unen ja levon tarpeensa mukaan. Terveelliseen elämän­tapaan kuuluu myös liikunta. Onni­mannissa ulkoillaan kaksi kertaa päivässä omalla pihalla tai lähi­metsiköissä. Liikunta­kasvatusta tukevat jumpat Otahallissa, viikoittaiset joogahetket sekä erilaiset sisä­tiloissa tapahtuvat liikunta­leikit. Onni­mannissa lasta tuetaan oma­toimisuuteen ja oma-aloit­teisuuteen. Harjoittelemme lapsen kasvaessa huolehtimaan omista perus­tarpeistamme ja omista tavaroistamme. Onnimannissa me kunnioitamme kaikenlaisia ihmisiä.

AIKUISEN OHJAAMA TOIMINTA

Aikuisen suunnittelema ja ohjaama toiminta muodostaa Onnimanni­päivien perustan. Viikko­rytmiimme kuuluvat pien­ryhmien projektit, muskari­toiminta, urheilu­tunnit Otahallissa, erilaiset kuva­taide-, käden­taitojen ja draama­kasvatus­hetket sekä yhteiset päivittäiset porinat. Tällä hetkellä uutena kiinnostuksen kohteena on koodaus, jota työstämme yhdessä vanhempien kanssa.

LASTEN OMA TOIMINTA

Lasten mielipuuhia ovat pelaaminen, rakentelu, askartelu ja leikit. Iltapäivät ovat aktiivisen toiminnan aikaa myös aikuisille, jotka pelaavat, lukevat ja mahdollistavat lasten erilaiset leikit.

MUU TOIMINTA

 • Tiivis yhteistyö vanhempien kanssa (päivittäiset kohtaamiset, vanhempainillat, kasvatuskeskustelut, erilaiset juhlat ja tapahtumat)
 • Viikottaiset jumpat Otahallin liikuntakeskuksessa
 • Konsultaatioapu Tapiolan alueen laaja-alaiselta varhaiskasvatuksen erityisopettajalta ja Espoon kaupungin kuntoutuspalveluilta
 • Lasten vierailut Otakappelissa ja Tapiolan kirkossa
 • Yhteistyö lähipäiväkotien kanssa
 • Lukuhetket Espoon kirjastobussissa kuukausittain
 • Espoon kulttuuritoimen järjestämät elämykset ja muut retket mm. Villa Elfvikiin

Sisarukset

Onnimannissa pidämme tärkeänä tukea sisarusten välisiä suhteita. Onnimanni tukeekin sisarusperheitä hinnan alennuksella kunnan sisaruslisän päälle. Kysy lisää!

Yhteistyö

Teemme yhteistyötä Aalto yliopiston kanssa taide- ja tiedekasvatuksen saralla. Lisäksi teemme yhteistyötä lähipäiväkotien kanssa ja järjestämme yhteisiä tapahtumia, kuten vuosittaiset leikkimieliset olympialaiset.

PÄIVÄ­JÄRJESTYS

 • Päiväkoti aukeaa klo 7:30
 • Aamupala klo 8:00–8:45
 • Lasten omaa aktiivista toimintaa
 • Aamuporinat
 • Aikuisten suunnittelemaa ja ohjaamaa toimintaa
 • Ulkoilu
 • Lounasporinat
 • Lounas
 • Lepohetki
 • Lasten omaa aktiivista toimintaa (hereilläolijat)
 • Iltapäiväporinat
 • Välipala
 • Ulkoilu
 • Päiväkoti suljetaan klo 17:15

Päivämme Onnimannissa rytmittyvät porinoiden, ruokailujen ja lepuutusten mukaan. Perusperiaatteina ovat kiireettömyys, lasten tarpeiden huomioiminen ja jokaisen rauha tehdä asiat loppuun saakka. Täten päivärytmimme ei ole tiukasti kelloon sidottu, vaikka se onkin säännöllinen ja samanlaisena toistuva.

Porinat

Onnimannin porinat tarkoittavat päivittäisiä yhteiskokoontumisia, joita on kaksi tai kolme kertaa päivässä. Porinat jaksottavat lasten päivää ja helpottavat ajankulun hahmottamista. Porinoille osallistuvat kaikkien pienryhmien lapset. Alle 3-vuotiaat lapset osallistuvat porinoille lyhyitä hetkiä kerrallaan. Porinoilla keskustelemme ajankohtaisista tai muista mieltä askarruttavista asioista, laulamme, luemme satuja ja kuvakirjoja, leikimme sana- ja lukuleikkejä, teemme päättelytehtäviä, käsittelemme meneillään olevaa teemaa jne.